Правила понашања у школи - фајл за преузимање

Правила понашања у ОШ "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у основној школи "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Анекс правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика - фајл за преузимање

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време образовно-васпитног рада и других активности које организује школа (3. 11. 2022) - фајл за преузимањe - 1

 Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време образовно-васпитног рада и других активности које организује школа (3. 11. 2022) - фајл за преузимањe- 2

Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању - фајл за преузимање.

Правилник о буџетском рачуноводству - фајл за преузимање

Измена систематизације - фајл за преузимање

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената - фајл за преузимање

Правилник о испитима у основној школи - фајл за преузимање

Анекс 2 Годишњег плана рада - фајл за преузимање

Правилник о начину евидентирања, класификовања и чувања архивске грађе и документације - фајл за преузимање

Измена правилника о раду - фајл за преузимање

Листа категорија документарног материјала са роковима чувања - фајл за преузимање

Измена статута - фајл за преузимање

Правилник о раду - фајл за преузимање

Правилник за похвале и награде ученика - фајл за преузимање

Правилник о бодовању стручног усавршавања наставника - фајл за преузимање

Пословник о раду Савета родитеља ОШ "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Пословник о раду Школског одбора ОШ "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Правилник о општим стандардима постигнућа - образовни стандарди за крај обавезног образовања - фајл за преузимање

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - фајл за преузимање

Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи - фајл за преузимање

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - фајл за преузимање

Развојни план ОШ "2. октобар" Зрењанин за период 2018/19 - 2021/22. године - фајл за преузимање

Статут ОШ "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Закон о основама система образовања и васпитања - фајл за преузимање

Правилник о организацији и систематизацији радних места у основној школи "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Закон о основном образовању и васпитању. - фајл за преузимање

 

ПРАВИЛНИЦИ - АРХИВА

upis prvaka 

pepsi sluzba1

upis osmaka

takmicenje matematika

 

 PametnoIbezbedno

 

 

takmicenja SVA

petljajpg

 

face

 

 

 

 

 

moodle