Правилник за похвале и награде ученика - фајл за преузимање

Правилник о бодовању стручног усавршавања наставника - фајл за преузимање

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у основној школи "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Пословник о раду Савета родитеља ОШ "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Пословник о раду Школског одбора ОШ "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Правилник о општим стандардима постигнућа - образовни стандарди за крај обавезног образовања - фајл за преузимање

Правила понашања у ОШ "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - фајл за преузимање

Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи - фајл за преузимање

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - фајл за преузимање

Развојни план ОШ "2. октобар" Зрењанин за период 2018/19 - 2021/22. године - фајл за преузимање

Статут ОШ "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Закон о основама система образовања и васпитања - фајл за преузимање

Правилник о организацији и систематизацији радних места у основној школи "2. октобар" Зрењанин - фајл за преузимање

Закон о основном образовању и васпитању. - фајл за преузимање

 

ПРАВИЛНИЦИ - АРХИВА

upis prvaka 

pepsi sluzba1

upis osmaka

takmicenje matematika

 

 PametnoIbezbedno

 

 

takmicenja SVA

petljajpg

 

face

 

 

 

 

 

moodle